5 اردیبهشت سایت یابی نیروگاه خورشیدی با توجه به پارامتر های تابشی و هواشناسی،نقشه توپوگرافی ،دسترسی به خطوط انتقال قدرت،دسترسی به منابع