شورای هماهنگی دانشگاههای منطقه آزاد کیش

نشست شورای هماهنگی دانشگاههای مستقر در منطقه با محور بررسی چالش ها و راهکارهای فعالیت دانشگاه ها در حوزه بین المللی سازی با حضور امام جمعه جزیره کیش، امام جمعه اهل تسنن، مدیرعامل و معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و روسای پردیس بین الملل دانشگاههای صنعتی شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، علمی کاربردی، علوم پزشکی تهران و شیراز در روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه برگزار و در خصوص توسعه فعالیتها و تعامل دانشگاهها و سازمان منطقه آزاد کیش بحث و تبادل نظر گردید.